Taki Akkuş


TEP ÇAĞDAR TÜRKİYE İÇİN BÖLÜM 2


SİYASETİN YENİDEN YAPILANMASI 
Evrensel anlamda temel özgürlüklere kavuşan toplumda devletin örgütsel yapısı da buna uygun olarak ve çağdaş yönetim anlayış ve ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.

HUKUK DÜZENİ:

1982 Anayasası ve yürürlükteki pek çok yasa ülkemizdeki toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmeyi taşıyamaz hale gelmiş ve içinde yaşadığımız krizi aşmanın önündeki en büyük engele dönüşmüştür.

TEP, devleti kutsal ilan etmeyen, kişi ve hak özgürlüklerini

başa alan, kısacası devleti değil, vatandaşı koruyan bir anlayışla hazırlanmış bir Anayasaya ihtiyaç olduğuna inanmaktadır.

TEP, demokratik hukuk devletinin kuruluş belgesi olarak kısa ve ayrıntısız bir Anayasanın serbest seçimle gelen halkın temsilcileri tarafından ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla yapılmasını ve ilk genel seçimle oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu görevi yerine getirmesi gerektiğini savunur.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER:

Temel hak ve özgürlükler güvence altına alınacak, kişiler, siyasal, ekonomik ve sosyal faaliyetlerinde, ibadetlerinde, dinlerini ve kültürel kimliklerini geliştirmek, devletin kendileriyle ilgili aldığı kararları öğrenmek, bireysel ya da toplu olarak haklarını aramakla, başkalarının özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, tamamen özgür olacaklardır.

TEP, Siyasal katılımın yaygınlaştırılmasını savunur. Vatandaşların siyasal haklarını sınırlandıran hukuki düzenlemelerin tümü kaldırılacaktır. Bu amaçla kamu görevlilerin, sendikaların ve öğrencilerin siyasal partilere üye olabilmeleri sağlanacaktır.

ÇAĞDAŞ DEĞİŞİM PROGRAMI
PROGRAMIN TEMEL HEDEFLERİ

& Her türlü ayrımcılığı reddedip inana öncelik veren,

& Daha demokratik ve katılımcı bir toplum yapısına kavuşmuş, temel insan hak ve özgürlüklerinde en ileri ülkeler düzeyine erişmek.

&-Her türlü eşitsizliği giderek ulusal dayanışma duygularını güçlendirmiş, sosyal adalete dayalı bir toplum yapısı oluşturmuş, siyasette ve yönetimde temiz toplum yaratma amacına ulaşmış,

&-Ülkede yurttaşlık, kardeşlik, dayanışma ve birlik bağlarını güçlendirmiş,

&-Ekonomide fırsat eşitliğine dayanan, sürdürülebilir, bireyler ve bölgeler arasında dengeli bir kalkınma sürecine girmiş tam istihdam hedefleyen,

&-Bilgi ekonomisine dayanan ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek,
&Yurtta ve dünyada barışı, ülkemizin ve yurttaşlarımızın güvenliğini ve çıkarlarını koruyan,
&-Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış,
&-Bir Türkiye yaratmaktır.

TÜRKİYEYİÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNE ÇIKARMA:

Baştan TEP olarak projemizin önden gelen mimarı olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü görmektedir. Ülkemizin her alanda yenileşmesi ve çağdaşlaşması yolunda atılacak adımlarda, Atatürk ilkeleri ve devrimleri daima partimize ışık tutacaktır.

21. yüzyılda çağdaş bir Türkiye hedefine ulaşmak için; Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı sosyal demokrasinin temel değerlerini benimseyen bir anlayışla, her alanda bir yenilenme ve değişim süreci başlatmaya kararlıdır. Amacımız ülkemizin ve toplumumuzun güvenlik içinde refaha, huzura ve her alanda çağdaşlaşmaya ulaşmasıdır.

HEDEFİMİZ, ÖNCELİKLERİMİZ

İnsandır: Hiçbir dini, mezhepsel, etnik köken gözetmeksizin insan odaklı gelişmedir. İnsan emeği, değerleri, kültürü, kimliği ve hakları ile kucaklamaktır. Demokratik ilkeler temelinde insan odaklı yeni bir düzendir. Etnik kimliği bir şeref olarak kabul etmek ama bütün etnik ve dinsel kimliklerin üzerindeki ortak noktayı arayıp bulmaktır. Devlete, sınıflara, kurumlara mistik bir güç niteliği vermeden insanı temel almaktır. Yurttaşlara etnik ve dinsel özelliklerine göre değil, bir bütün olarak hizmet götürme anlayışıdır. Mezhepleri dışlamadan ama onları ayrı bir din gibi de görmeden din özgürlüğüne saygı göstermektir. Diyanet işlerinin Alevilerin inancına imkân verecek şekilde yeniden yapılanmalıdır.

Demokrasidir: Tüm kurum ve kuralları ile özgürlükçü ve çoğulcu demokrasidir, özgür bireydir, hukuk devletidir, insan hak ve özgürlüklerine saygılıdır. Yaşamın her alanında demokrasinin yerleştirilerek gelişmesidir. Temiz siyaset ve dürüst yönetimdir.

Özgür birey anlayışımız sadece yasalarda yapılacak değişiklerle sınırlı olmayıp, gerçek yaşamda bireylerin her türlü ekonomik ve sosyal baskılardan, ekonomik bağımsızlıkları, tarikat baskısından, toprak mülkiyetindeki çarpıklıklardan ve feodal baskılardan kurtulmasını da kapsamaktadır.

Eğitim ve kültür yoluyla kadını özgürleştirmektir.

Demokrasi aynı zamanda bireylerin ve toplumum birbirinin haklarına saygılı olmalarıdır. Halkın seçimlerden daha etkin biçimde söz sahibi olmasıdır. Bunun için TEP siyasi parti seçimlerde seçilecek  milletvekili sayısının iki misli aday adayı göstermelerini ve bunlar arasında nihai aday listesinin tespitinin halkın tercihine göre yapılmasını hedeflemektedir.

İnsan hakları: Bütün vatandaşlarımızın evrensel insan haklarına eksiksiz sahip olmalarıdır. İnsan hakları alanında yalnız yasalarda değil, uygulamadan kaynaklanan sorunları çözüme kavuşturmaktır. Uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan azınlık haklarını korumak, ancak toplum içinde yeni azınlıklar yaratılması çabalarına karşı çıkmaktır. Kürt kökenli vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları bölgelerdeki geri kalmışlığı, işsizliği, yoksulluğu, feodal düzeni ortadan kaldırmaktır. Bir toprak reformu gerçekleştirerek yurttaşlarımızı toprak sahibi yapmaktır. Var olan GAP projesini ivedilikle tamamlamaktır. Terörü ortadan kaldırıp evvelce terörle mücadele işin sarf edilen kaynakları bölgenin kalkınmasına harcamaktır. O bölgelerdeki vatandaşlarımızın etnik kimliklerini koruyarak bütün toplumumuzla bütünleştirme hedefine ulaşmaktır.

Güvenliktir: Ülkenin, toplumun ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin etkili biçimde korumaktır. Masum vatandaşların teröristlerden ayırt eden, terörle mücadele ederken vatandaşlara sahip çıkan bir politika izlemektir. Ülkemizi bölüp parçalamayı amaçlayan iç ve dış çevrelerle etkili bir mücadeledir.

KİMLİKLER SORUNU:

TEP, Kimlik farklılıklarını Türkiye’nin bir zaafı değil bir zenginliği olarak görür. TEP her türlü kimlik sorununun tartışma, diyalog ve uzlaşma yoluyla çözebileceğine inanır.

Kimlik sorunlarının ancak Türkiye’nin bütünlüğü çerçevesinde çözümlenerek en üst aşamanın eş değer yurttaşlık alacağını savunur. Baskı ve şiddetin, sorunların çözümünde araç olarak kullanılmasını kabul etmez.

Yasalardaki mevcut kısıtlamalar çerçevesinde ülkemizin en yakıcı sorunlarının siyasal partiler, basın ve kamuoyu tarafından ifade edilebilmesi, tartışılması ve çözüme kavuşturulması olanaksızdır. Oysa bu sorunlar iç barışımızı ve refahımızı tehdit etmektedir.

TEP, özgür bir tartışma ortamının sağlanması, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin sınırlarının genişletilmesi için öncelikle, başta Siyasi partiler, seçim ve ceza kanunları olmak üzere, bütün kanunlardaki kısıtlayıcı maddelerin kaldırılmasını savunur.

Türkiye Emekliler Partisi, öteki sorunların çözümünde olduğu gibi, kimlik sorunlarının çözümünde de, altında Türkiye’nin imzası bulunan insan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Paris Şartı gibi antlaşmalara titizlikle uyacağına söz verir.

YAZARLAR