ICEBERG


SCÜ DE YOL, SUSUZ BİTMEZ


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yönetimi son hazırlanan 2022 yılı Sayıştay raporuna göre gider ayak zararlar Cumhuriyetine dönüşmüştür.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 824.084.000 TL ödenek tahsis edilen Üniversite bütçesine yıl içinde 619.235.935 TL ödenek eklenmiş, 61.072.825 TL ödenek düşülmüş ve toplam ödenek 1.382.247.110 TL’ye ulaşmış olup ödeneğin 2022 yıl sonu itibarıyla bütçe giderleri 1.344.600.762 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçenin %163,16’sı kullanılmıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesine verilen ek bütçe dahi yetmemiş toplam bütçenin neredeyse tamamı kullanılmıştır. 

2021 yılı  Sayıştay Raporuna göre :
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 658.991.000 TL ödenek tahsis edilen Üniversite bütçesine, yıl içinde 145.996.742TL ödenek eklenmiş ve toplam tahsis edilen ödenek 804.987.742TL’ye ulaşmış olup, ödeneğin % 92,55’i yani 745.023.475 TL’si kullanılmıştır. Buna göre bütçe giderleri %92,55 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca bütçe giderlerinde verilen toplam ödeneğin aşılması söz konusu olmayıp sermaye giderleri beklenenin altında gerçekleşmiştir.

2021 yılına ait bilanço:
2021 yılı bilançosuna göre İşletmenin sermayesi 41.080,00 TL olup toplam aktif büyüklüğü ise 68.085.952,06 TL’dir. 2021 yılı gelir tablosuna göre gelir toplamı 452.782.853,96 TL, gider toplamı 356.362.080,78 TL olan Döner Sermaye İşletmesi, yıl sonu itibarıyla dönemi 96.420.773,18 TL kar ile tamamlamıştır.

2022 yılına ait bilanço:
Döner Sermaye İşletmesinin 2022 yılında 666.125.502,68 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup 454.500.999,90 TL bütçe geliri elde ettiği, brüt satışlarının 448.215.205,75 TL, faaliyet giderlerinin ise 619.336.171,65 TL olduğu ve dönem sonunu 170.901.580,26 TL net zararla tamamlanmıştır.

Geçen sene toplam bütçenin kullanılmadığı Sayıştay Raporunda sabitken bu sene bütçenin bu denli artırılmasına rağmen büyük bir açık veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü bütçenin nerelerde kullanılarak bu açığın oluşturulduğuna yönünde ki sorulara bizden önce gölet mi vardı? biz gölet yaptık o yüzden bu açığı verdik yönünde bir cevap verdikleri ifade edilmektedir.

2021 yılındaki raporda kar eden Döner Sermaye işletmesinin 2022 yılında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Erasmus, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleri ile Avrupa Birliği hibelerinden toplam 29.615.905 TL bütçe dışı kaynak kullanılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin döner sermayesinin de zarar ettiği görülmüştür.

Bu 1 yıl içerisinde ne oldu da? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu kadar zarara uğratıldı. Geçen sene olmayıp ta bu sen olan neydi gibi soruları da siz okurlarımızın hayal gücene bırakıyoruz.

Sayıştay Raporun da aynen şöyle ifade edilmiştir.

Herhangi bir denetime tabi olmayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki bu devasa açığın görünen ve yasalara aykırı yapılan işlemler olduğunun şu sıralamayla ortaya koymuştur.

1.İhtiyaçların Parasal Sınırların Altında Kalacak Şekilde Parçalara Bölünmek Suretiyle Doğrudan Teminle Edinilmesi
- Aynı günde aynı firmadan yapılan 85.877,00 TL (KDV Dâhil) tutarındaki bordür ve traverten alımının, doğrudan temin sınırı olan 85.847,36 TL (KDV Dâhil) ‘den yüksek olması nedeniyle parçalara bölünerek temin edildiği,
- Alım Grubu (2)’de yer alan ve aynı tarihlerde, aynı firmadan yapılan üç adet benzer işin her birinin alım bedeli 84.960,00 TL (KDV Dâhil)’nin doğrudan temin sınırı olan 85.847,36 TL (KDV Dâhil) ‘nin altında kalması için parçalara bölünerek edinildiği, 
- Alım Grubu (3)’de yer alan ve aynı tarihlerde yapılan benzer işlere ilişkin 266.821,00 TL (KDV Dâhil) alımın aynı firmadan doğrudan temin sınırı olan 85.847,36 TL (KDV Dâhil) ‘nin altında kalması için parçalara bölünerek temin edildiği tespit edilmiştir.
Kanun’un 22'nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.” denilmek suretiyle tekrar edilerek aynı nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünerek yapılmasının, 4734 Sayılı Kanun’un temel ilkelerini oluşturan 5’inci maddesine aykırılık teşkil edeceği ifade edilmektedir
Üniversitenin niteliği itibariyle benzer veya aynı olan mal ve malzeme ihtiyaçları ile bazı yapım işlerini çok sayıda işlemle aynı tarihte aynı yükleniciden doğrudan temin suretiyle karşıladığı tespit edilmiş olup söz konusu durumun hukuka aykırı olduğu ifade edilmiştir.
_* Belirlenen doğrudan temin sınırının yaklaşık 1.000 TL aşağısından gerçekleştirilmiş olması da dikkat çeken bir uygulama olarak görülmektedir.
2. BAP Projeleri Kapsamında Alınan Taşınırların Proje Bitiminde Yürütücüsü Üzerinde Bırakılarak Geri Alınmaması
3. Bazı Hesap Kayıtlarının Mahiyetine Uygun Yapılmaması
Yapılan incelemede, yapım ve büyük bakım onarımlarda, geçici kabulün Üniversite tarafından onaylandığı tarihe kadar yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin 27.12.2014 tarih ve 29218 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 187-188’nci maddelerine göre 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nda izlenmesi gerekirken, yapılan harcamaların doğrudan 630 Giderler Hesabı'na kaydedildiği görülmüştür.
2022 yılına ait KDV dâhil 323.017,10 TL tutarındaki kalorifer kazanı alımı, ana trafo yenileme işi, gölet köprüsü yapım işi ve yüzme havuzu harcamaları ile 639.572,75 TL tutarındaki yol ve otopark yapım işlerine ait değer artırıcı nitelikteki harcamalar, işin bitimi itibariyle 630 Giderler Hesabına kaydedilerek tüketilmiştir.
4. Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Doğrudan Gider Kaydedilmesi
Mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgularda ise 
1.İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması
2. Bazı Personelin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını Yaptırmaması

Sonuç olarak yönetici olsun veya olmasın Devlete ait olana bu kuruluşlarda tüm milletin alın teri ve emeği sonucu vermiş oldukları vergilerden oluşan bu bütçelerin kullanılmasında daha dikkatli ve hakkaniyetli olunmalı evde yaptığınız bütçe planlamasının en azından bu kurumlarda da yapılmasına dikkat edebilecek kadar sorumluluk sahibi olunmalı aksi halde yapılan bu plansızlık ve kanun tanımamazlık sonucu oluşan kamu zararı bir gün sorumluluk sahiplerine de rücu edebilecektir .O halde  Görevi Kötüye Kullanan  ve Kamu zararı oluşturan her sorumlu kişi hukuk önünde hesap vermelidir.
 

YAZARLAR