Mehmet Ağaoğulları


Aşiretler iskan defteri. Maliye Defter no:701


Konar göçer Türkmenler ve Kürtler Taifesinden Tacirli,Kılıçlı, Bektaşlı, Aşiretleri Öteden beri eşkiyalık üzere olmaları yle yaylakları olan Elbistan ve Taturlu adındaki yerde oturup kah Alacahan ,Deliktaş ve Sivas taraflarına ılgar edip (Akın edip) Memleket halkına ve yolculara yağma ve adam öldürme ile zarar vermeleri Sivas mütesellimi Osmanağa Rışvanlı ve Mamulu beyi ile tabii Gürün ve tonus ,Kangal Alacahan , ve iş eri savaş ve döğüşe Kadir il erleri ,bu hususa Memur ,Beyazidoğlu, Kozanoğlu, ve Dağlıoğlu dahi yollarını kapatıp ve herhalde kaldırılıp Rakkaya nakil ve iskan olunmaları için özet ve yüksek fermanımla Divanı hümayün  tarafımdan Başka başka şerefli emirler yazılması ,ve Başmuhasebeye kayıt için ilmühaber kagıdı gelmekle ,şerefli ferman ile kaydolundu. Yıl 1146--1733 .Derkenar gerektiğinde Divanı hümayün tarafına havale oluna. Konar göçer Türkmenler ile Kürtler Yaylakları olan Elbistan ve taturlu olan yerlerde oturmayıp iskan yerlerinden ılgar edip Sivas bölgesinde ,bulunan diğer bazı eşkiyalarla iş birliği yapıp Memleket halkına ve yolculara zarar vermekte idiler. ve yolcuların yolunu keserek mallarını yağma edip kendilerini de öldürüyorlardı. Sivas mütesellimi Osman  ağa bu şer odaklara karşı gelecek kuvvetli kişileri bunlara karşı memur etti. Yolcuların malı ve canı güven altına alınmış oldu. Bu eşkiyaları bölgeden temizleyip Rakkaya gönderilmeleri tespit edilerek gönderildi. O bölgenin halkı da rahat bir nefes almış oldu. --Araştırmacı Mehmet Ağaoğulları ---Kaynakca Başbakanlık arşiv belgelerine göre Osmanlı İmparatorluğunda ,Oymak, Aşiret, ve cemaatler. Cevdet Türkay. Tercüman Kaynak eserlr. sa 809.--

YAZARLAR