Veli Kültü -I
Tarih: 6.11.2017 20:58:48 / 549okunma / 0yorum
Ömer Yıldız

Veli kültü -1

Ş a m a n l a r Türk töresinde yarı ilah gibi kabul edilen; Gök Tanrı ile insanlar arasında iletişimi sağlayan imtiyazlı kimselerdir. Savaşta ve barışta insanların her türlü sıkıntısını gidermesi için şamanlara başvurulurdu. Müslüman olduktan sonran Türkler Şamanlara ait bu sıfatı Baba, Dede lakabıyla anılan kişilere vermişlerdir. Bunlar Allah ile görüşen ermiş kişiler olarak kabul edilmiş, şahsiyetlerine büyük güven duyulmuş ve aşırı hürmet gösterilmiştir.           

9 ila 12. Yüzyıllar arasında İslamiyet Orta Asya´da yayılırken tekkelerin çoğu, eski Budist manastırlarının yerine yahut yakınlarına inşa edilmiştir. Zamanla bu manastırlar çevresinde gelişen ve manastırın azizine ait menkıbeler de İslamileştirilmiş, bölgenin eski kültürü tekkeye mal edilmek suretiyle de yerli halk ile bir irtibat kurma ve İslamlaştırma imkânı sağlanmıştır! 

Olayın bir benzeri, Türklerin Anadolu´ya yerleşmesi serüveninde de meydana gelmiştir. Anadolu´yu fethe çıkan şeyh ve dervişler tekkelerini, ya terk edilmiş Kilislerin yerine ya da henüz faaliyette olan kilise ve manastırların civarına kuruyorlardı. Bundan maksat, orada eski dinin merkeziyle doğrudan karşılaşılarak onların kullandığı vasıtaları aynen kullanıp tesirini zamanla zayıflatıp yerine geçmekti. Nitekim sonuçlar öyle de oldu. 

Bu şeyh ve dervişler yerleştikleri yerlerde kökü Hıristiyanlık devirlerine çıkan mahalli aziz kültürleriyle karşılaştılar. Bu kültür, keramet hikâyeleri aracılığıyla rahatça İslamileştiriliyor, bu vesileyle bölgedeki Hıristiyan halkın Müslümanlığa ısındırılması sağlanıyordu. Daha sonra da eski kültürlerini bir Türk velisi adına İslamileştirilmiş bir kılıkta sürdürüyorlardı. Mesela Hacı Bektaş´ın 13. yüzyılda Suluca höyükte kurduğu tekke, bu havali Hıristiyanlarının takdis ettiği Saint Charalambus kültürünü İslamileştirerek kendine mal etmiştir. Hacı Bektaş´ın Hıristiyanlarca da kabul görmesinin sebebi budur. Yine aynı yüzyılın ikinci yarısında Balkanlardaki Dodruca bölgesinde bir Türkmen kolonisinin iskânını sağlayan Türkmen başı Sarı Saltuk da aynı şekilde orada eskiden mevcut olan Saint Nikolas kültürüyle özdeşleştirilmiştir. 

Son olarak Baba İlyas örneği bizi bu konuda aydınlatacak tipik bir misaldir. 14. yüzyılda Elvan Celebi tarafından Saint Georges kültürünün yaygın olduğu eski Eukhalta köyü civarında kurulan tekke, bu geleneğin Baba İlyas´a mal edilmesine yardımcı oldu. Öyle ki tekkede misafir kalan Avrupalı seyyahlar Baba İlyas´ın kim olduğunu öğrenince şaşırıp kalmışlardır. Zira Baba İlyas için anlatılanların, bahsi geçen azizlerin menkıbelerinden farkı yoktu, bu yüzden Baba İlyas ile bu azizlerin arkadaş olduklarını söylemek zorunda kalmışlardır.1

Buraya kadar söylediklerimizden anlaşılacağı üzere yerleşik halklar, İslamlaşma serüveninde,  eski kültürlerini tamamen terk etmek yerine, onu özüne dokunmadan muhafaza ederek sadece İslam boyasına boyamak suretiyle İslamileştirmişlerdir sonucunu çıkartabiliriz. Nitekim veli kültü de Türklerin eski dinleri olan Şamanizm´deki kişi kültünün (baba-dede) ve menkıbe (yatır, türbe, ziyaretgâh) anlatısının Tasavvuf marifeti ile kamufle edilip “veli” tipolojisi formunda Müslümanlığa taşınmasından başka bir şey değildir.    

"Geleneksel dinî yapılarda karizmatik liderin “Allah dostu”olarak kabul edilmesi ve bu yüksek manevi mertebesinden kaynaklanan birtakım özel güçlere ve imtiyazlara sahip olduğu düşüncesi hâkimdir. Bu düşünce Allah dostu olarak kabul edilen lider ile Allah arasında zımnî bir özdeşlik bulunduğu vehmini üretir. Çünkü liderin Allah ile sürekli irtibat hâlinde olduğu kabul edilir. Dolayısıyla onun görüşleri “Allah´ın sözcülüğü” olarak değerlendirilir. Bu yüzden, bir dinî cemaatin müntesibi ile o cemaatin lideri arasındaki ilişkiler, Allah´ın sözcüsü veya temsilcisi ile zavallı kul arasındaki ilişki olarak telakki edilir. İşte bu yüzden geleneksel dinî gruplarda sorgusuz sualsiz itaat çok temel bir ilkedir. Mutlak itaat ilkesinin gerçek hayat alanındaki yansıması ise kesin inançlılık psikolojisidir."2 

Veli/Evliya Kelimesinin Anlamı

Din bu değil, hayat bu değil, anlam bu değil, kavram bu değil, diye çoğu kez itiraz ettiğimiz kavramların başında gelen ve Kur´an´ın omurgasını oluşturan kavramlardan olan v e l i kavramının anlamı;  yönetme, koruma, velisinin öğrencinin sorumluluğunu yüklenmesinde olduğu gibi sorumluluğu üzerine alma, ayrıca, birine çok yakın olma gibi manalara gelir. Türkçeye genelde sevilen kimse, sevgili; ahbap, arkadaş anlamlarına gelen ‘dost´ olarak çevrilmiştir. Çoğulu evliyadır. Veli ve Mevla, Allah´ın isim sıfatlarındandır. Allah mü´minlerin velisi (5/Maide: 55) ve Mevlasıdır (2/Bakara: 286). “Her halükârda kelime, koruma, gözetme, işlerini ve sorumluluğunu üzerine alma manasında bir dostluk ifade eden çok anlamlı bir kavramdır. Kur´an-ı Kerim´de geçen “veli/evliya kelimesi yer aldığı toplam 87 ayetin 46´sında Allah´ın insanlara dostluğu, 2 ayette insanların Allah´a dostlukları, 10 ayette insanlarla şeytan arasındaki dostluk, diğerlerinde ise iyi veya kötüler arasındaki dostluklar için kullanılmıştır.”3 

“Veli ve aynı kökten türeyen kelime ve kavramlar,  Kur´an´da genellikle ne kavramın Tasavvuf´taki dar manâsıyla, ne de basitçe dost manâsında kullanılır. Tevhid inancıyla çok yakından alâkalı olan velî mefhumunu Kur´an´daki manâsıyla kavramak için anahtar âyet, Bakara Sûresi 257´nci âyetidir: "Allah, iman etmiş olanların velîsidir; onları karanlıktan nura çıkarır. Küfretmiş olanlara gelince, onların velîleri Tağut´tur (Allah´a isyanla başka dinler, sistemler icat edip, insanları onlara, dolayısıyla kendilerine itaate zorlayan zorba veya zorbalardır); onları nurdan karanlıklara çıkarırlar..." 4 

Şirk konusunda en büyük ve en sinsi tehlike, tasavvuftaki evliya kültüdür. Bu inanç sisteminde Allah´ı inkâr söz konusu olmamakla birlikte, Allah´a ulaşmada ve onunla iletişimde aracı konumunda yedek ilahlar edinilir. Bu nedenle Kur´an´ın evliya tanımı ile metemorfaza uğratılan evliya kavramına yüklenen anlama dikkat etmek iktiza eder. Eğer burada yeteri dikkati göstermezsek ayağımız kayar, aldatılır ve hüsrana uğrarız. 

İsimlerinden biri de Velî olan Allah(cc), mü´minlerin velîsidir; kâfirlerin velîleri ise şeytan/tağuttur. Allah´ın mü´minlerin velîsi olması, onları her türlü karanlıktan nura çıkarma, tağutun kâfirlerin velîleri olmaları ise, onları nurdan karanlıklara iteklemesidir.   Allah´ı velî edinip, başka hiçbir şeyi veya kimseyi velî edinmemek, Tevhid´in gereğidir. Mü´minler Allah´ın velileridir. Allah inanan kullarının velisi yani dostudur. İnsanın veli olması için tasavvufa girmesi gerekmeyeceği gibi tıpkı şeytandan uzaklaşır gibi bu şirk dininden de öyle kaçması gerekir. 

Mü´minlerin birbirlerini veli edinmeleri, Allah´ın veli edinilmesine benzemez. Mü´minlerin birbirlerinin velîleri olmalarının manâsı şudur: "Mü´min erkekler ve mü´min kadınlar, birbirlerinin velîleridirler; ma´rufu emrederler, münkerden nehyederler; namazı kılarlar, zekâtı verirler ve Allah´a ve Rasûlü´ne itaat ederler" (9/Tevbe Sûresi: 71). Yani velî olmak, Allah´ın Dini´ne sahip çıkmak demektir. Nitekim Kur´an-ı Kerim de, Allah´a, yani O´nun Dini´ne yardım etmekten söz eder (47/Muhammed Sûresi: 7).  Velî olmak, Allah´ın Dini´nin yardımcısı, ensâr olmak, Allah´ın nurunu insanlara taşımak demektir.  

Kur´an´daki veli/evliya kelimesinin ıstılahî kullanımında asabe, soy ve kan bağı gibi unsurlar bir kenara bırakılarak tamamen akidevî özellik ön plana çıkar. “Kur´an-ı Kerim´de veli/evliya kelimesi aynı kökten türeyen kelimelerle birlikte zikredilmektedir. Bu ayetlerde; Yüce Allah´ın, Hz. Peygamber´in, mü´minlerin, zalimlerin, kâfirlerin, münafıkların, müşriklerin, Yahudi ve Hıristiyanların Ehl-i Kitab´ın, şeytan ve putların dostlukları (evliya) haber verilmektedir.”5 Yani Kur´an, veli/evliya kelimelerini iman ve inkâr açısından değerlendirerek inanç ekseninde tespitlerde bulunmaktadır. 

Söz konusu kavramla ilgili 50 kadar ayette Allah ile birlikte bir varlığın veli edinilmesinin yol açacağı faciaya dikkat çekilir. Bu ayetlerde Allah´ı bırakıp da başka veliler edinmekten söz edilmez; Allah´a rağmen ve onun astlarından (min dûnillah),  veliler edinilmesinden bahsedilir. İnsanın “veli” edinmesi Allah´ı bırakıp terk etmek suretiyle oluşan bir sapma değildir.  Tam aksine kişinin Allah inancını koruduğu halde Allah´ın yanına yöresine ast ilahlar tayin etmek suretiyle tevhide halel getiren bir sapmadır. 

Bir kelime veya kavramın tefsiri yapılırken tevhidî kulvardan çıkarılarak, bağlamından kopartılıp farklı anlamlar yüklendiği çok görülen bir şeydir. Veli kavramı da Kur´an´da kullanılan anlamlarının dışında mana kaybına uğrayan ve azgın Tasavvuf dini mensuplarınca istismar edilen kavramların başında gelir.   Söz konusu mana kaybı ve istismarın, kavrama; tarikat yolculuğunda Allah´ın özel dostluğunu kazanan kişi manası yüklenmesi ile hem kavramın anlamının sınırlı hale gelmesi, hem de Allah´ın dostluğuna uzanan yolun Tasavvuftan geçtiği yanlışına yol açmıştır. İncelediğimiz veli/evliya kavramı bu konunun en önemli örneklerinden biridir. Allah dışında birinin veli edinilmesi şirkin en çirkin olanıdır. Bu yapılırken de tasavvufta kelimenin çoğulu olan evliya kelimesi kullanılmaktadır. Tasavvuftaki bu evliya inancı bir tür tanrılar ortaklığıdır. Bu ortaklıkta veli güya insanı Allah´a götürmede ve onunla diyalog kurmada vasıta/aracı yapılır, gerçekte ise her tür aracı kişiyi Allah´tan uzaklaştırır. Bizim Allah ile aramız açık değil ki, aracıya ihtiyaç duyalım. O bizim hemen yanı başımızda ve bize şah damarımızdan yakındır (50/Kaf: 16). Kaldı ki Allah ile arasına aracı koyan kişi putperesttir.  

Bir tür metamorfoza uğrayan veli/evliya kavramı İslam toplumlarında ne lügat manası ne de Kur´an´da kullanıldığı mana ile değil, daha çok bu kelimeye sonradan kazandırılmış/giydirilmiş manasıyla kullanılmaktadır.6 Kavram süreç içerisinde maruz kaldığı tahrifin etkisiyle Kur´an esprisine aykırı, hatta tevhid dışı bir kavrama dönüşmüştür. 

“Veli/evliya kavramının, Kur´an perspektifine uygun anlaşılması için bu kelime ve kavramların tevhid dışı yamalarından temizlenerek saf haline irca edilmesi ve öyle anlaşılması gerekmektedir. Kur´an´a göre Allah´ın, evliya/dostları vardır. Aynı zamanda şeytanın da evliya/dostları vardır. Yine kâfirlerin de evliya/dostları veya düşmanları bulunmaktadır.”7 

Kendimizi bir anketör yerine koysak ve ortalama hatta tahsilli Müslüman´lara "veli/evliya" kelimeleri size ne çağrıştırıyor? diye sorsak, alacağımız cevaplar büyük ihtimalle şöyle olacaktır: "Veli/evliya, Allah´ın dostlarıdır. Bir şeyhe bağlanarak, ona iradesini tamamen teslim etmiş, uzun bir seyri-sülük sonucunda keşfi açılmış, Allah´a tasarrufunda ortak olmuş kimselerdir, hatta bunlardan bazıları "himmet ya filan!" diye kendilerini çağırdığımızda gelip bize yardım eden ermiş kimselerdir. Ahirette de bunlar bize şefaat edeceklerdir. Bu velilerin kabirleri/türbelerini ziyaret edip onlara adaklar adamak, Kur´an okuyup hediye etmekle onların şefaatine mazhar olmayı umuyoruz.” 

Aşağıda meallerini vereceğimiz içerisinde veli/evliya kelimeleri geçen ayetlerin hiç birinde, böyle sapkın evliya inancını destekleyecek bir anlam bulunmaz. Bu Ayetlerde öne çıkan hususlar şöyledir: Mü´minlerin velisi Allah´tır, mü´minler birbirinin velisi yani dostu/sırdaşıdır ve birkaç ayette de mü´minler Allah´ın velisi/dostudurlar deniliyor. Hiç bir ayette Allah´ı bırakarak ya da Allah´ın yanında "evliya"ya da kulluk edin, onları vesile edinin Allah´ı ve Onun ayetlerini adam yerine koymayarak, başka varlıkları Allah´a tercih ederek onları dualarınızda aracı edin, onlardan yardım ve şefaat isteyin denilmez. Yukarıda özetlenen sapkın veli/evliya anlayışı Kur´an ve sünnete zıttır, hatta yer yer bu anlayış, Kur´an´da anlatılan müşriklerin tavırlarıyla büyük benzerlikler göstermektedir. 

İlk müfessirlerden Mukatil bin Süleyman (H. 150) "El-Vucuh ve´n-Nezair"  adlı eserinin birinci bölümünde, Velî/evliya kelimesinin Kur´an´da on farklı anlamda kullanıldığı ayetleri kategorize ederek bunlara dair tek tek örnekler vermektedir. Bunlar:

1. Çocuk, evlat, oğul anlamında: Zekeriyyâ şöyle dua etti: “… Tarafından bana şahsiyetli bir velî (çocuk) ver (19/Meryem: 5). 

2.  Akrabalığı bulunmayan arkadaş anlamında: “Allah kimi doğru yola koymuşsa o, doğru yoldadır. Kimi de şaşırtmış ise, ona yol gösterecek veli (yakın bir dost) bulamazsın” (18/Kehf: 17).

3. Yakın kimse anlamında:  “O gün, hiçbir mevlâ´nın mevlâ´ya (yakının yakınına) bir faydası olmayacak ve yardım da görmeyeceklerdir (44/Duhân. 41). Onların kendilerine velîlerden/yakınlarından yardım edecek kimse olmayacaktır (26/Şûrâ: 46). Sizin Allah´tan başka yakınınız/dostunuz/veliniz ve yardımcınız da yoktur.” (29/Ankebût: 22)

4. Rabb anlamında:  “De ki: “Gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen Allah´tan başkasını mı veli/rab edineceğim?” (6/En´âm: 14). “Rabbinizden size indirilene uyunuz! O´nu bırakıp da başka velilerin/rablerin peşlerinden gitmeyiniz! Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!” (7/A´râf: 3). “Onlar Allah´ı bırakıp şeytanları kendilerine dost/veli/rab edindiler” (7/A´râf: 30).

5.  İlahlar anlamında: “Önlerinde cehennem vardır. Kazandıkları malları, Allah´tan başka edindikleri dostları/velileri/ilahları, kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onlar için büyük bir azap  vardır” (45/Câ-siye: 10). “O´ndan başkasını evliya/tanrı edinenler; “Bizi sadece Allah´a yaklaştırsınlar diye onlara kulluk ediyoruz” derler (39/Zümer: 3).

 6. Asabe, yani baba tarafından akraba manasında: “Doğrusu ben, arkamdan iş başına gelecek olan yakınlarımdan/mevaliden endişe ediyorum” (19/Meryem: 5).

7. Kâfirleri velî/dost edinmek manasında: “Allah´ın kendilerine gazabettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi?”  (58/Mücâdele: 14). “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyiniz. Çünkü onlar sadece birbirlerinin dostudurlar. İçinizden kim onları vekil edinirse onlardandır” (5/Mâide: 51).

8. Velayet manasında: “Sizin veliniz/dostunuz, ancak Allah´tır, peygamberdir ve Allah´ın emirlerine boyun eğerek namazı kılıp zekâtı veren, iman edenlerdir” (5/Mâide: 55). “Allah îmân edenlerin velîsidir/dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır”  (2/Bakara: 257).

9. Kişiyi kölelikten kurtaran kimse anlamında: “Evlatlıklarınızı öz babalarına nisbet ederek çağrınız! Allah katında en doğru olan budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve mevaliniz/görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul ediniz" (33/Ahzâb: 5).

10. İttifak yapma anlamında: “Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri veli/dost edinmeyiniz” (4/Nisâ: 144). “Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri evliya/dostlar edinmesinler…”  (3/Âl-i îmrân: 28).

Devam edecek.

Selam ile.

 Dipnotlar

1. A.Yaşar OCAK, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menkıbeler.

2. Mustafa Öztürk, Karar Gazetesi

3. T.D.V İslam Ansiklopedisi, Dost maddesi, C. IX, s. 511.

4. Arif Çifçi, Veli ve Evliya Terimleri Üzerine, Haksöz Dergisi, Sayı: 2, Şubat-1992.

5. Remzi Kaya, Kur´an-ı Kerim‘de Dost Kavramı, UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. V, Sayı: 6, 1994

6. Arif Çifçi, a. g. e. 

7. Muhammed el Behiy, İnanç ve Amelde Kur´ani Kavramlar, s. 226, Yöneliş

 

Anahtar Kelimeler: Veli, Kültü
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Bir İstismar Mesleği: Dilencilik (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
Ruhbanlık (22 Kasım 2018 - Perşembe)
Hac İbadeti Bir Avantaj mıdır? (08 Eylül 2018 - Cumartesi)
Kurban ile İlgili Bazı Hususlar (08 Ağustos 2018 - Çarşamba)
Hacc ve Sosyo-Psikolojik Anlamı (21 Temmuz 2018 - Cumartesi)
Kadir Gecesi (08 Haziran 2018 - Cuma)
İSRAİL Neden Bu Kadar Korkusuz? (22 Mayıs 2018 - Salı)
Siyonizm ve Filistin´in Felaketi:Nekbe (14 Mayıs 2018 - Pazartesi)
Kur´an Muttakileri En Doğruya İletir (26 Nisan 2018 - Perşembe)
Hayat Kitabı Kur´an I (25 Mart 2018 - Pazar)
Noel Kutlaması (24 Aralık 2017 - Pazar)
Allah´ın Evliyası (22 Kasım 2017 - Çarşamba)
Şirk Kavramı II (10 Ekim 2017 - Salı)
ŞİRK (24 Eylül 2017 - Pazar)
Kurban´ın Fıkhı (22 Ağustos 2017 - Salı)
Kur´an´a Göre Din Kavramı (02 Temmuz 2017 - Pazar)
Orucun Kazası ve Keffaret Meselesi (15 Haziran 2017 - Perşembe)
Şeytanı Savmak İçin Savm/Oruç (08 Haziran 2017 - Perşembe)
Kur´an Ayı Ramazan (01 Haziran 2017 - Perşembe)
Siyonizm ve Filistin´in Felaketi:Nekbe (09 Mayıs 2017 - Salı)
Tarikatların Doğuşu (21 Nisan 2017 - Cuma)
Tasavvuf ve Tarikat Nedir? (26 Mart 2017 - Pazar)
"Cuma´nız Mübarek Olsun" (02 Mart 2017 - Perşembe)
İslami Hareketler... (30 Ocak 2017 - Pazartesi)
Batı İslami Hareketler... (11 Ocak 2017 - Çarşamba)
Pagan Bir Din: Futbolizm (05 Aralık 2016 - Pazartesi)
Kur´an´a Göre İbadet (01 Kasım 2016 - Salı)
Kurban İbadeti (07 Eylül 2016 - Çarşamba)
Hasan Sabbah ve Haşişilik (04 Ağustos 2016 - Perşembe)
Orucun Kazası ve Keffaret Meselesi (27 Haziran 2016 - Pazartesi)
Şeytanı Savmak İçin Savm/Oruç (13 Haziran 2016 - Pazartesi)
Kur´an Ayı Ramazan (06 Haziran 2016 - Pazartesi)
Filistin´in Dramı Nekbe Günü (15 Mayıs 2016 - Pazar)
1 Nisan Şaka Günü/Hile Günü (30 Mart 2016 - Çarşamba)
Kutsala Hakaret (05 Şubat 2016 - Cuma)
Neopagan Bir Gelenek:Noel Kutlama (30 Aralık 2015 - Çarşamba)
Mevlit Kandili ve Doğum Günü Kutlamak (21 Aralık 2015 - Pazartesi)
Uydurma/Mevzu Hadisleri Tanıma Yolları (11 Aralık 2015 - Cuma)
Uydurma/Mevzu Hadis ve Sebepleri (21 Kasım 2015 - Cumartesi)
Aşure Günü ve Bid´at Kültü (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
Kurban İbadetinin Psiko-Sosyal Boyutu (22 Eylül 2015 - Salı)
Hz.Peygamberin Sünneti ve Değeri (02 Eylül 2015 - Çarşamba)
Dua Nedir? Nasıl Dua Edilir? (24 Temmuz 2015 - Cuma)
Bir İstismar Mesleği Olan Dilencilik (30 Haziran 2015 - Salı)
Bir Ak Parti Eleştirisi (14 Haziran 2015 - Pazar)
Kutlu Doğum Haftasına Farklı Bir Bakış (20 Nisan 2015 - Pazartesi)
Kanaralaşmak (15 Nisan 2015 - Çarşamba)
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
E-Gazete
Son Sayı
Önceki Sayılar
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar