Bugün, 28 Ekim 2020 Çarşamba


Anahtar Kelimeler: "Gelmugad Yoklama Defteri"

"Gelmugad Yoklama Defteri"

Yazar Mahsuni GÜL'ün Araştırması...

GELMUGAD YOKLAMA DEFTERİ

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde “D. CRD. d. 40182” numarasıyla kayıtlı bulunan ve aşağıda yer alan belgeler Kilmigad kazasının doğan, ölen, giden ve gelenlerini gösteren yoklama defterine aittir.Başba kanlık Osmanlı Arşivi’nin internet sitesinde yer alan bu belgenin özet kısmında da zaten “Kilmigad” ya zar (1)

Kilmigad (Gelmugad) yoklama defterini Nihat Aydoğan Bey çevirdi. Teşekkür ederiz kendisine.

 

Kilmigad daha doğrusu Gelmugad Yoklama Defterinin içeriğine değinmeden önce Gelmugad’a değinmekte yarar var.Çünkü Gelmugad kimi eserlerde farklı farklı telaffuz edilmiştir.

Murat Alandağlı “15. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Sivas Yıldız Yaylası’nın Güney Eteklerinde Nüfus ve Yerleşme” adlı eserinde “Gelmuğad” olarak yazar (2)

Rıza Aydın, “Araştırmacıları Bekleyen Bakir Bir Yöre: Elmek” – Ki, Rıza Aydın bu makalesinin başında nahiyenin adını yanlışlıkla “Elmek” yazar. Makalenin içerisinde ise “Emlek” olarak yazar- adlı makalesinde“Gelmuhat” olarak yazar (3)

Abdulhalim Durma “Evliyalar Şehri Sivas” adlı eserinde de “Gelmuad” olarak yazar (4)

Özkan Moran“Emlek Ağzı Uzun Havalar” adlı Yüksek Lisans Tezinde “Gelmuat” olarak yazar (5)

Sarper Yılmazise “Yıldızeli’nin Tarihine Dair” adlı makalesinde “Gelmugad” olarak yazar (6)

Gelmugad’ın adının farklı farklı telaffuz edilmesinin elbette birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden bi risi Gelmugad’ın adının sözlü kaynaklar baz alınarak yazılmasıdır. Diğer nedenlerden birisi de yazılı kaynakların yani Arşiv belgelerinin yanlış okunup yazılmasından kaynaklıdır.

Sarper Yılmaz, konuya ilişkin olarak “Yıldızeli’nin Tarihine Dair” adlı makalesinde, gerek Gelmuga d’ın adının farklı şekillerde okunmasına dair ve gerekse de araştırmalarda Gelmugad’a tarihsel bağ lamda değinilmemesine dair şöyle yazar:

“… Belgelerde de bu isim sıklıkla görülmekte -Sarp Yılmaz, Gelmugad’ı kastetmektedir- zaman zaman çoğunlukla Kilmigad, Gülmasad, Kelmefat, Kirmifat, Kalafat gibi farklı şekillerde okunmuştur. Araştır malarda bölgeye tarihsel bağlamda hemen hiç değinilmemiştir…” (6)

Bu çalışmanın konusu Gelmugad Yoklama Defteri olduğu için, Gelmugad’ın tarihsel sürecine kısmen değinilmeye çalışılacaktır.

Gelmugad’ın tarihsel sürecine dair Sarper Yılmaz,“Yıldızeli’nin Tarihine Dair” adlı makalesinde ve Tahir Sezen de “Osmanlı Yer Adları” adlı farklı tarihlerde yayınlanan aynı adlı çalışmasında önemli bilgiler verir.

Sarper Yılmaz, “Yıldızeli’nin Tarihine Dair” adlı makalesinde özetle şu bilgileri aktarır.

Gelmugad, 16. Yüzyılda Tokat – Sivas’a bağlıdır. 1455 ve 1573 tarihleri arasındaki Tahrir Defterlerinde daima Tokat kazası altında nahiye olarak kaydedilmiştir. 1585 yılında bir hüküm dolayısıyla belgelerde Gelmuad kadısının geçmesinin, burasının bir kaza haline getirildiğini, bundan sonraki belgelerde Gelmuad’ın zaman zaman nahiye zaman zaman da kaza olarak geçse de kaza statüsünü aldığının kesin olduğunu ve bir naibi olduğunu belirtir. Sivas’a ait erken dönem Kadı sicillerinde Gelmugad’ın Sivas sancağına bağlı bir kaza olarak kayıtlı olduğunu, bu durumun 1831 ve 1845 Nüfus sayımlarında aynı şekilde devam ettiğinin görüldüğünü belirtir. 1870 Salnamesinde ise Gelmigad’ın Tonus’a bağlı kaza olduğunu, 1875 tarihli bir sicil kaydından Gelmugad’ın Tonus’a bağlı olup yeni oluşturulan Yıldızeli kazası kaymakamlığına ilhak e dildiğini, 1889 yılında bu nahiyenin adının Belcik olarak değiştirildiğini, 1972 yılında da Yavu Köyü’ ne nispetle Yavu yapıldığının ve son olarak Yıldızeli ilçesine bağlı bir bölge haline geldiği bilgisini aktarır (6)

Tahir Sezen ise “Osmanlı Yer Adları” adlı eserinde konuya ilişkin olarak şunları yazar:

“… Kilmigad()         Nahiye (=1530)            Tokat-Sivas-Tokat-Rum Eyaleti

(BELCİK)                     Kaza      (17. Yüzyıl)      Sivas-Sivas eyaleti

(Yavu)                        Nahiye (1865)              Yıldızeli-Sivas-Sivas vilayeti

                                    Nahiye (1924)              Yıldızeli-Sivas… (7)

Tahir Sezen yine “Osmanlı Yer Adları” adlı eserinde şu bilgileri aktarır:

“BELCİK      ()Nahiye (1454-1562) Tokat-Sivas-Rum Eyaleti

(1454: Kilmigad) Nahiye (1454-1562) Tokat-Sivas-Rum Eyaleti          

(1889 Belcik)   Kaza (1855-1867)         Sivas-Sivas eyaleti (salname)

(1924: Yavu)    Nahiye(1889-1923)     Yıldızeli-Sivas-Sivas vilayeti (salname)

Nahiye (1924)           Yıldızeli-Sivas… (8)

Görüldüğü gibi Gelmugad’a ilişkin Sarper Yılmaz’la Tahir Sezen’in verdiği bilgiler kısmen örtüşmektedir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)” adlı eserin 2. Cildinde Sivas - Tokat livalarını içeren günümüzde çizilmiş bir haritaya da yer verilmiştir. Bu haritada da Kilmigad’a bağlı Köylerede yer verilmiştir. Harita şöyledir:

(9)

 

Bu haritada da görüldüğü gibi –Ki, bu harita günümüzde çizilmiştir fakat  bu harita 1530 yılındaki Gel mugad’a ait Köyler baz alınarak hazırlanmıştır- Gelmugad, Öyük, Ağıl-Kaya, Saru-Kaya, Kara-Kaya vb. Köyleri de içerisine alan bir nahiyedir. Bu Köyler aşağıda da yer verileceği üzere Gelmugad Yoklama Defterinde de yer alır.  Bu Köyleri  içeren Gelmugad ise, günümüzde Sivas’a bağlı Yıldızeli ilçesinin bir kısmını içeren bir nahiyedir.

 

 

 

 

Gelmugad Yoklama Defterine geçmeden önce Yoklama Defterine ve içeriğinekısaca değinmek gerekir.

 

Aşağıda da görüleceği üzere Yoklama Defteri, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan nüfus sayım larını içeren Nüfus Defterlerinin bir benzeridir ve yukarıda da ifade edildiği üzere Gelmugad kazasında doğan, ölen, giden ve gelenlerini yani vukuatını (Olan biten, olanlar) (10) gösterir. 

 

Gelmugad Yoklama Defteri’nin transkibinde şu bilgilere yer verilmiştir:

 

“ … Gelmugad (Kilmigad) Kazası köyleri

Doğan kişi sayısı60

Gidenler

GeNç kişi sayısı 35

Çocuk kişi sayısı26

Yaşlı kişi sayısı17

Gelenler

Genç kişi sayısı 31

Çocuk kişi sayısı34

Yaşlı kişi sayısı15

                                                                                                                              Gelen çocuk

Gelen genç

kişi sayısı

451827

 

Giden genç

Gelen yaşlı

kişi sayısı

14

 

                  Ethem Efendi

                                                                                                    Baş köyü35

-Günümüzde Yıldızeli’ne bağlı Baş Köyü adlı bir Köy yoktur. Fakat Baş Köy adlı bir Köy vardır. Günümüzde olan bu Baş Köy adlı Köy’ünYıldızeli’ne bağlı Baş Köyü olup olmadığı tesbit edi lememiştirhttp://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz- (11)

2 Köy İmamı, İsmail oğlu Molla Halil 16 Kasım 1833’te Karahisar-ı Behramşah kazasına hanesiyle gitmiştir.

3 Oğlu Molla Ali, küçük oğulları İsmail, Halil ve İbrahim. Bunlar da beraber gitmiştir.

13 Ahmet oğlu İbiş. Küçük oğulları Osmani İbiş, Ahmet ve Mehmet.  16 Kasım 1833’te bunlar da beraber gitmiştir.

21 Karahisar’da üç … (yırtık) köylü Mollaoğlu Hasan’ın oğlu Ali 16 Kasım 1833’te vatanına gitmiştir.

Şeyh Halil Tekkesi Köyü36

–Günümüzde Yıldızeli’nde Şeyh Halil Tekkesi Köyü yoktur. Fakat Şeyh Halil, “Karye” (12) “Köy” olarak “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530” adlı eserin 2. Cildindeve haritada yer  alır (13) Keza, Tahir Sezen’in2006 ve 2017 yılında aynı adla yayınlanan ”Osmanlı Yer Adları” adlı her iki eserinde de “Nahiye” olarak yer alır (14) (15) ve günümüzde deYıldızeli’nde Şeyh Halil Köyü vardır http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz (16)-

12 İkizoğlu Ali oğlu Hasan’ın doğan oğlu Osman, Doğumu: 28 Kasım 1833.

17 Müezzinoğlu merhum Mustafa oğlu Ömer’in doğan oğlu Mustafa Doğumu: 14 Mart 1834.

34 Hamzaoğlu Ali’nin oğlu Halil 14 Kasım 1833’te Karahisar-ı Behramşah kazasına gitmiştir.

42 Vaizoğlu Molla Mehmet’in diğer oğlu Mustafa, 21 Nisan 1834’te askeriyeye katılmak üzere Sivas’a gitmiştir

 

Sekücek Köyü 37 

21 Kel Halil oğlu Ali’nin doğan oğlu İlyas, Doğumu: 16 Kasım 1833.

44 Hasancaoğlu Veli’nin oğlu Mustafa 16 Kasım 1833’te ölmüştür.

47 İmamoğlu Ali oğlu Mustafa’nın doğan oğlu Hüseyin, Doğumu: 14 Kasım 1833.

Tuğla Köyü38

Vukuat yoktur.

                                                                                                                       Oyulubağ Köyü

39

27 Karahüseyinoğlu Hüseyin’in oğlu Bekir. 30 Kasım 1833’te vatanına gitmiştir.

34 Kulakoğlu Bekir oğlu Ahmet’in küçük oğlu Hüseyin. 24 Kasım 1833’te vatanına gitmiştir.

35 Kardeşi, Bekir oğlu Mustafa’nın küçük oğulları Hasan ve Bekir’de onlarla beraber gitmiştir

Çona Tekkesi Köyü 40 

12 Yakupoğlu Mehmet’in oğlu İbrahim, 18 Kasım 1833’te Karahisar-ı Behramşah kazasına gitmiştir.

17 Velioğlu İbrahim’in diğer oğlu Osman,  14 Kasım 1833’te askerden gelmiş ve taburuna gitmiştir.

Ağca Hoca Tekkesi Köyü 41 

10Çavuşoğlu Osman’ın oğlu Mustafa, 14 Mart 1834’te ölmüştür.

19 Hatipoğlu Ali’nin küçük oğlu Mehmet, 11 Nisan 1834’te ölmüştür.

 Bayezit Köyü 42

25 Musluoğlu Abdullah’ın oğlu Mehmet, 21 Nisan 1834’te Askeriyeye katılmak üzere Sivas’a gitmiştir.

29 … Galipoğlu Ömer oğlu Musa’nın doğan oğlu Ali, Doğumu: 13 Nisan 1834

65 Resuloğlu Resul oğlu Ali’nin doğan oğlu İsmail, Doğumu: 16 Kasım 1833

98 Karahasanoğlu Mehmet oğlu Hüseyin’in doğan oğlu Ali, Doğumu: 15 Nisan 1834

Karalar Tekkesi Köyü

0 Yörükoğlu Tek gözlü Mustafa’nın doğan oğlu Abdullah. Doğumu: 15 Nisan 1834

23 Kulaksızoğlu Mehmet oğlu Muslu’nun doğan oğlu Ahmet, Doğumu: 20 Eylül 1833

28 Çatalbaşoğlu Ali’nin oğlu Mürteza’nın oğlu Hüseyin’in doğan oğlu Ali, Doğumu: 16 Kasım 1833

33 Karipoğlu Mehmet’in kardeşi Ahmet oğlu Mustafa, 21 Nisan 1833’te askeriyeye katılmak üzere Sivas’a gitmiştir.

 

35 Karipoğlu Satılmış oğlu Ali’nin oğlu Hasan Ölümü: 14 Kasım1833

 

37 Güllüoğlu Hüseyin oğlu Veli’nin doğan oğlu Mahmut, Doğumu: 16 Kasım 1833

 

55 Deli İbrahim torunu Veli oğlu Hasan’ın doğan oğlu Mehmet, Doğumu: 16 Kasım 1833

 

-Karalar Tekkesi Köyü günümüzde Yıldızeli’nde yoktur. Fakat Karalar Köyü günümüzde Yıldızeli’nde vardır lakin Karalar Köyü’nün, Karalar Tekkesi Köyü olduğu tesbit edilememiştir (17)-

Katıralanı Köyü 44

14 Çukuroğlu Ahmet’in oğlu Hüseyin, Ölümü: 14 Kasım 1833

18 Sanakçıoğlu? (?) Osman oğlu Mahmut’un küçük oğlu Mehmet, 24Mart 1834’te hanesiyle beraber Bayezit Köyüne gitmiştir.

- Katıralanı Köyü’ne dair  şu bilgi vardır kaynaksız olarak internette ve bu bilgi sıklıkla tekrar edilmiştir:

“… İsmini katrandan alarak ‘’Katıralan Köyü’’ olarak adı resmileşmiş, 2000 yılında “Yeşil Alan Kö yü” ismini almıştır” https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Ye%C5%9Filalan%2C_Y%C4%B1ld%C4%B1zeli.html bilgisi vardır fakat bu bilginin kaynağı aktarılmamıştır (19)-

Katıralanı Köyü’ne aitMiladi 15 Mart 1839 tarihli Nüfus Defteri  Murat Alandağlı’nın eserinde –Ki, bu eserde Katıralanı Köyü, “Karye-i Büyük Alanı nam-ı meşhurı Katır Alanı” olarak ifade edilmiştir (20)

Ağılkaya Köyü 45

3 İmamoğlu İbrahim oğlu Mustafa’ın (41) küçük oğulları İbrahim (5) ve Mehmet (4), 16 Aralık 1833’te Hardigin? Köyünden gelmişlerdir.

4 Mustafa’nın büyük oğlu Ali Yaşı 12

5 Diğer oğlu Yakup Yaşı 9

-Ağılkaya Köyü, “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)” adlı eserin2. Cildinde Kilmigad’a bağlı mezraa olarak yer alır. Aynı eserde yer alan haritada da yer alır- (21)

Diğer bir kaynakta ise kaynak belirtilmeden Sivas ilinin Merkez ilçesine bağlı bir Köy olarak görünür https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9F%C4%B1lkaya,_Sivas#Kaynak%C3%A7a- (22)

Yağlıdere Köyü

Yeniden deftere kayıt olunacaklar Zile Kazasından gelmişlerdir.

1 Köy İhtiyar Heyetinden Karabıyıkoğlu Halil’in oğlu İsmail Yaşı 30

2 Büyücek oğlu Bektaş Yaşı 11

3 Diğer oğlu Hüseyin Yaşı 7

4 Diğer oğlu Süleyman Yaşı 4

5 Dumanoğlu Hüseyin’in oğlu Hüseyin Yaşı 36 Oğlu Ali Yaşı 3.

6 Anne bir kardeşi Mehmet oğlu Hasan Yaşı 30 Oğlu Mehmet Yaşı 4

7 Abidinoğlu Mehmet’in oğlu Halil Yaşı 25 Oğlu Mehmet Yaşı 3

8 Kırmustafaoğlu Mustafa’nın oğlu Derviş İbrahim Yaşı 40

9 Derviş İbrahim’in büyücek oğlu Veysel Yaşı 9

10 Abasızoğlu Abdullah’ın oğlu Topal Hüseyin Yaşı 20

11 Köseoğlu Osman’ın oğlu Ali Yaşı 28 Küçük oğlu Hüseyin Yaşı 9

12 Büyük oğlu İlyas Yaşı 15

Kişi sayısı

Genç 7 24 31

Çocuk 7 27 34

Yaşlı 2 13 15

Yağlıdere Köyü, 387 Numaralı  Kilmigad’a bağlı Yağlu dere mezraası ve Dere mezraası olarak geçer (23) Aynı eserde yer alan haritada da Yağlu dere olarak yer alır (23)

Yağlıdere Köyü, Yıldızeli’ne bağlıdır günümüzde  http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz (24)

Yüce devletin devamı için duacı kulunuz

Gelmugad Kazası Naibi Seyit Osman –Bu bilgi aracılığıyla öğreniyoruz ki sözü edilen tarihte Gelmugad Kazası Naibi (İslam devletlerinde hükümdar, vali, kadı gibi devlet ricalinin vekili, temsilci veya yardımcısı (25) Seyit Osman’dır-

İmza

MÜHÜR

(Seyid Osman)

Tan alanı Köyü 17

3 Ketencioğlu Veli’nin oğlu İbrahim. Ölümü: 14 Kasım 1833.

7 Rıza oğlu Eyüp’ün büyük oğlu Hüseyin’in küçük oğlu İbrahim, 14 Kasım 1833’te vatanlarına gitmişlerdir.

8 Arapoğlu Çavuş’un oğlu Mustafa, 16 Kasım 1833’te vatanlarına gitmişlerdir.

9 Oğlu Ali. Bu da beraber gitmiştir.

-Yıldızeli’nde Tan Alanı Köyü tesbit edilememiştir. Tan alanı Köyü ile kastedilen Köy Tay Alanı Köyü’ dür. Çünkü Tan Alanı Köyü’nün Yoklama Defterinde adı geçen Ketencioğlu Veli’nin oğlu İbrahim’in adı Mu rat Alandağlı’nın eserinde yer alanTay alanı Köyü’nün Miladi 10 Haziran 1831 tarihli Nüfus Defterinde de yer alır (26)

Tay Alanı Köyü de günümüzde Yıldızeli’ne bağlıdır http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz (27)

Cizözü Köyü 18

 

6 Nebioğlu Muharrem’in doğan oğlu İsmail. Doğumu: 14 Kasım 1833.

7 Bekiroğlu Hüseyin’in oğlu Süleyman. 14 Kasım 1833’te yanında Emirhüseyinoğlu Abdurrahmanın oğulları Mec zup Ali (20), Ahmet (12) ve Şerif başka yerden gelmişler ve yeniden deftere kayıt olacaklardır.

11 Uzun Ali’nin yanında olan kardeşi Hasan. 14 Kasım 1833’te başka yerden gelmiş olup deftere kaydedilecektir.

Kişi sayısı                                                                                         Kişi sayısı

Yaşlı 2                                                                                               Yaşlı 1

Genç 1                                                                                              Çocuk 2

Çocuk 1

 

12 Mehmet oğlu Bal Ali’nin doğan oğlu Mustafa. Doğumu: 22 Mart 1834.

 14 Hamza oğlu Topal Mehmet. Yaşı 103. 22 Kasım 1833’te Sivas’tan hanesiyle gelmiştir.

15 Damadı, Mehmet oğlu Ali. Bu da beraber gelmiştir.

16 Köy kiziri (Köy muhtarı yardımcısı, bekçisi veya kahyası) Mehmetoğlu Mehmet’in oğlu Ahmet.

Yaşı 35.  Oğlu Ali. Yaşı 9.  22 Kasım 1833’te Malatya’dan gelmiştir.

 

Kişi sayısı                                                                                         Kişi sayısı

Yaşlı 1                                                                                              Genç 2

Genç 1

 

Cizözü Köyü’ne ilişkin olarak, Kemal Çiçek ve Abdullah Saydam’ın birlikte kaleme aldıkları “Kıbrıs'tan Kafkasya'ya Osmanlı Dünyasın da Siyaset, Adalet ve Raiyyet” adlı eserde şu bilgiye yer verilmiştir:

“… Gelemfd (?) kazası –Ki, Gelmugad’ın adı burada da yanlış okunup yazılmıştır görüldüğü üzere- Cizö zü köyü halkı  Kuzugüdenli aşiretinden Karabekir ile otuz – kırk adamı köye girerek 80 sığır, 7.000 ku ruş nakit, 1 tüfek, 1 tabanca, 1 gümüş yağdanlık gasbetmişler…” (28)

Cizözü Köyü günümüzde Yıldızeli’ne bağlıdır http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz- (29)

Ağcalı ile beraber Beyyurdu Köyü  19

11 Habipoğlu Ahmet’in oğlu Veli. Yaşı 30. Küçük oğulları Memiş (5), Habip (3) ve Ömer (2)

16 Kasım 1833’te Artıkabad kazasından hanesiyle, vatanı olan köylerine gelmişlerdir.

Yıldızeli’ne bağlı Ağcalı Köyü tesbit edilememiştir. Günümüzde ise Yıldızeli’ne bağlı Akçalı Köyü (30) ve Ağçalı Köyü vardır. Fakat burada yer verilen bilginin de kaynağı yokturhttps://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9F%C3%A7al%C4%B1,_Y%C4%B1ld%C4%B1zeli(31)

Karavartan Köyü 20.

2 Hüseyin oğlu İsa’nın yanında, torunu İlyas 16 Kasım 1833’te aynı köye gelmişlerdir.

9 Mürdümünoğlu Hasan oğlu Musa’nın küçük oğlu İsmail’in ölümü: 10 Aralık 1833.

Kişi sayısı                                                                                         Kişi sayısı

Genç 1                                                                                              Çocuk

Çocuk 3                                                                                             Ölüm çocuk

Üreğil Köyü ile beraber Çavuşlu Köyü 21

19 Danişmendoğlu Halil’in oğlu Mustafa. Ölümü: 16 Kasım 1833.

6 İshakoğlu Mehmet’in oğlu Mustafa, askeriyeye katılmak üzere 21 Nisan 1834’te Sivas’a gitmiştir.

4 İshakoğlu Ali’nin büyük oğlu Musa’nın doğan oğlu Halil. Doğumu: 16 Kasım 1833.

32 Kocuroğlu merhum Mehmet’in diğer oğlu Hıdır. Ölümü: 10 Aralık 1833.

Üreğil Köyü ile beraber Çavuşlu Köyü’ne ait iki adet Nüfus Defteri Murat Alandağlı’nın eserinde yer almaktadır (32)

Harun Yıldız’ın kaleme aldığı “Amasya Yöresi Alevi Ocakları” adlı makalede Ortaklar, Üreğil ve Çavuşlu Köyleri Yıldızeli’ne bağlı olarak geçer. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi19_pdf/2_tarih_uluslararasi/yildiz_harun.pdf (33)

Yıldızeli’ne bağlı Ortaklar Köyü’ne ait internette yer alan ve kaynağı belirtilmeyen bilgi ise şu şekilde dir:

“.. Köy 3 mahalleden oluşmaktadır. Sırasıyla Sultaniye (Kafkas muhacirleri), Çavuslu (Türk), Üreğli (Türk)…”https://tr.wikipedia.org/wiki/Ortaklar,_Y%C4%B1ld%C4%B1zeli(34)

Yıldızeli’ne bağlı,Yakacık Çavuşlu Köyü kaydı vardır. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz (35) Fakat Yakacık Çavuşlu Köyü’nün Çavuşlu Köyü olduğu veya olmadığı tesbit edilememiştir.

Ekecik Köyü 22

43 Küçüklüoğlu Süleyman’ın kardeşi, Süleyman oğlu yetim Salih. 14 Kasım 1833’te Tokat’a gitmiştir.

1 Köy camisinin Hatibi Ebubekir oğlu Mehmet. 30 Kasım 1833’te ölmüştür.

27 Emiroğlu Mehmet oğlu Mehmet’in diğer oğlu Mahmut. 24 Kasım 1833’te askeriyeye katılmak üzere Sivas’a gitmiştir.

46 Kerimoğlu Ömer oğlu İbiş’in doğan oğlu Ömer. Doğumu: 30 Aralık 1833.

-Günümüzde Yıldızeli’ne bağlı Aşağı ve Yukarı Ekecik adlı Köy’ler vardır. Fakat her iki Kö y’ün de Ekecik Köyü olduğu veya olmadığı tesbit edilememiştir http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz-(35)

Kabu Köyü 23

Ömerce oğlu İbiş’in küçük oğlu Ebubekir’in ölümü: 20 Kasım 1833.  Doğan oğlu Ali’nin doğumu: 14 Mart 1834.

31 Karaalioğlu molla Osman oğlu Mehmet’in büyük oğlu Hüseyin’in doğan oğlu Hasan’ın doğumu: 13 Nisan 1834.

Günümüzde Yıldızeli’ne bağlı Kabu Köyü tesbit edilememiştir. Fakat Yıldızeli’ne bağlı Kapı Köyü vardır (35) Yıldızeli’ne bağlı Kapı Köyü’nün Kabu Köyü olup olmadığı tesbit edilememiştir.

Öyük Köyü 24

4 Piribeyoğlu İbrahim oğlu Aydın’ın doğan oğlu Musa. Doğumu: 16 Kasım 1833.

14 Mehmetbeyoğlu Osman oğlu Hüseyin’in doğan oğlu Ali’nin Doğumu: 16 Kasım 1833.

25 Muşoğlu merhum Süleyman’ın diğer oğlu Hasan’ın doğan oğlu Salih’in Doğumu: 18 Kasım 1833.

32 Çırakoğlu Kara Mehmet’in diğer oğlu Ali. 21 Nisan 1834’te askeriyeye katılmak üzere Sivas’a gitmiştir.

27 Evlicioğlu Ali’nin yanında olan kardeşi Mehmet oğlu Veli. Yaşı 11.  24 Kasım 1833’te yeniden deftere kaydedilecek. Ali’nin oğlu İsmail’in Doğumu: 16 Kasım 1833.

36 Gözüküçükoğlu Süleyman oğlu Ahmet’in doğan oğlu Cuma. Doğumu: 20 Kasım 1833.

43 Mamalıoğlu Hüseyin oğlu Ahmet’in oğlu Horan. Yaşı 15. 17 Kasım 1833’te Emlak kazasına gelmiştir.

46 Budakoğlu Mehmet’in oğlu Mehmet. Yaşı 35. Küçük oğulları Salih (2) ve Mehmet (5) 14 Kasım 1833’te Emlak kazasından hanesiyle gelmiştir.

47 Kardeşi Mehmet oğlu Süleyman. Yaşı 30.  Küçük oğlu Halil (3) bu da beraber gelmiştir.

48 Alacaoğlu Hüseyin oğlu Ali. Yaşı 30. Küçük oğlu Hüseyin (6 aylık) 18 Aralık 1833 başka yerden gelmiştir.

Günümüzde Yıldızeli’ne bağlı Öyük Köyü tesbit edilememiştir. Fakat Yıldızeli’ne bağlı Üyük Köyü vardır http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz (35)-

Murat Alandağlı’nın eserinde Üyük Köyü’nün 3 adet Tahrir Defteri ve 1831 yılına ait 3 adet Nüfus Def teri ile 1839 yılına 2 adet Nüfus Defteri  bulunmaktadır. Öyük Köyü’nün Yoklama Defterinde yer a lan bazı lakaplar 10 Haziran 1831 tarihli Üyük Köyü Nüfus Defterinde de vardır (36)

Cerdiğin Köyü 25

64 Pirioğlu tek gözlü Kasım’ın diğer oğlu Yusuf. 21 Nisan 1834’te askeriyeye katılmak üzere Sivas’a gitmiştir.

65 İmamoğlu İbrahim oğlu Mustafa, küçük oğulları İbrahim ve Mehmet. 16 Aralık 1833’te adı geçen kazaya bağlı Ağılkaya köyüne gitmiştir.

66 Büyük oğlu Ali. Bu da beraber gitmiştir.

67 Diğer oğlu Yakup. Bu da beraber gitmiştir.

 

Yıldızeli’ne bağlı Cerdiğin Köyü yoktur. Yıldızeli’ne bağlı Sarıçal (Çerdiğin) Köyü vardır. İnternette kay nak verilmeden aktarılan bilgiye göre:

 “… 1957 yılında çıkarılan “(Ad Değiştirme İhtisas Kurulu) kanunuyla, yaklaşık 12 bin anlaşılma yan köy kasaba ilçe isimleri –Ki, burada kullanılan “İsimleri anlaşılmayan” cümlesi gerçeği yansı tan bir nitelendirme değildir. Çünkü gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve gerekse Cumhuri yet döneminde köy, kasaba, il ve ilçe isimleri değiştirilmiştir- Bu tarihten sonra Çerdiğin ismi Sarıçal olarak değiştirildi…” (37)

Çerdiğin Köyü’ne ait Temettuat ve Nüfus Defterleri Murat Alandağlı’nın eserinde yer almaktadır ve Gelmugad Yoklama Defterinde adı geçen İmamoğlu İbrahim oğlu Mustafa da bu Nüfus Defterinde yer almaktadır (38)

Yağmurcuk Köyü 26

4 Havvaoğlu Mehmet oğlu Hüseyin’in oğlu Halil. 14 Kasım 1833’te Karahisar-ı Behramşah kazasına gitmiştir.

9 Genzekoğlu? Osman oğlu Mehmet’in küçük oğlu Osman’ın ölümü: 16 Aralık 1833.

12 Abdulkadir oğlu merhum Abdulkadir’in küçük oğlu İbrahim. 13 Nisan 1834’te Emlak kazasına gitmiştir.

13 Abdulkadiroğlu Abdulkadir’in oğlu Ömer 13 Nisan 1834’te vatanına gitmiştir.

14 Büyük oğlu Osman. Bu da beraber gitmiştir.

15 Abdulkadiroğlu Abdulkadir’in oğlu Kadir, küçük oğulları Veli, İbrahim ve Hüseyin 13 Nisan 1834’te vatanına gitmiştir.

16 Büyük oğlu Mustafa. Bu da beraber gitmiştir.

Yassıkara Köyü 27

9 Delivelioğlu Veli oğlu Süleyman’ın doğan oğlu Yusuf. Doğumu: 21 Nisan 1834.

Yassıkara Köyü, “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)” adlı eserin 2. Cildinde ve bu eserde yer alan haritada vardır (39)

Murat Alandağlı’nın eserinde yer alan Yassıkara Köyü’ne ait Tahrir Defterinde şu bilgiye yer verilmiştir:

 

“… Karye-i Yassı Kara Nefs-i Kara…” (40)

Yassıkara Köyü’ne ait Nüfus Defteri Murat Alandağlı’nın eserinde yer almaktadır ve Yoklama Defterinde adı ge çen Delivelioğlu Veli oğlu Süleyman’ın doğan oğlu Yusuf’ta Murat Alandağlı’nın eserinde yer alan Nüfus Defterin de bulunmaktadır (40)

Yassıkara Köyü de günümüzde Yıldızeli’ne bağlı bir Köy’dür (41)

Çakraz Köyü 28

24 Musabeyoğlu Ahmet oğlu Ömer’in doğan oğlu Ali. Doğumu: 21 Nisan 1834.

26 Hacıömeroğlu Ömer’in oğlu Ali. Ölümü: 14 Kasım 1833.

50 Hacıömeroğlu Alibey oğlu Seyit Mehmet’in doğan oğlu Abdullah. Doğumu: 14 Mart 1834.

Çakraz Köyü, 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530) adlı eserin 2. Cildinde “Köy” olarak geçer ve aynı eserde yer alan haritada da yer alır (42)

İnternette yer alan ve kaynağı belirtilmeyen bir bilgiye göre:

“… Köyün eski ismi, Çakraz'dır. Bazen, "Çarkaz" ya da "Çarkraz" şeklinde telaffuz edilmektedir. "Çarkaz" isminin değirmen taşından (çarkından) geldiği rivayet edilir. Ancak eski isimlerde daha önceleri telaffuz sorunu yaşandığı için 1960'lı yıllarında bu köye "Yolkaya" ismi verilmiştir –Ki, Çakraz Köyü’nün isminin değiştirilmesinieski isimlerde daha önceleri telaffuz sorunu yaşanmasıyla açıklamak doğru bir yöntem değildir. Çünkü yukarıda da ifade edildiği üzere gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve gerekse Cumhuriyet döneminde köy, kasaba, il ve ilçe isimleri değiştirilmiştir (43)

Çakraz Köyü de günümüzde Yıldızeli’ne bağlı bir Köy’dür (44)

Bilcek Köyü 29

3 Köy İhtiyar Heyetinden Muharremoğlu Mustafa oğlu Ahmet’in doğan oğlu Ahmet. Doğumu: 21 Nisan 1834.

7 İshakoğlu Ali oğlu Mustafa’nın doğan oğlu Hüseyin. Doğumu: 13 Nisan 1834.

15 Vahapoğlu Abdulvahap oğlu Ali’nin doğan oğlu Ali. Doğumu: 21 Nisan 1834.

19 Kerimoğlu Ali oğlu Hüseyin’in oğlu Veli’nin Ölümü: 24 Kasım 1833.

Günümüzde Yıldızeli’ne bağlı Bilcek Köyü tesbit edilememiştir. Murat Alandağlı’nın eserinde yer alan belgeye göre Sivas’a bağlı Belcik nahiyesi vardır (45) Fakat bu Belcik nahiyesinin Bilcek Köyü olup olmadığı tesbit edile memiştir.

Kadı Köyü 30

45 Köleoğlu Ali oğlu Hüseyin’in oğlu İsmail. 21 Nisan 1834’te askeriyeye katılmak üzere Sivas’a gitmiştir.

6 Resuloğlu Abdullah’ın oğlu Osman. Ölümü: 26 Kasım 1833.

14 Sırıkoğlu Hüseyin oğlu Recep’in küçük oğlu Ahmet’in ölümü: 28 Kasım 1833.

29 Demircioğlu Hüseyin’in doğan oğlu Süleyman. Doğumu: 28 Kasım 1833.

31 Yıldızeli Kazasından Kavaklıoğlu Ebubekir oğlu İbrahim’in küçük oğulları Abdullah ve Mehmet 16 Kasım 1833’te vatanlarına gitmişlerdir.

32 İbrahim’in oğlu Osman. Bu da beraber gitmiştir.

40 Delibekiroğlu Ebubekir oğlu Memiş’in doğan oğlu Hasan. Doğumu: 14 Kasım 1833.

43 Genzekoğlu Osman’ın oğlu Recep. Yaşı 45. 14 Kasım 1833’te İlbeyli kazasından gelmiştir.

Yıldızeli’ne bağlı Kadı Köyü günümüzde vardır (46)

Karakaya Köyü 31

7 Nazaroğlu Ali oğlu Halil’in oğlu Mehmet. Ölümü: 24 Kasım 1833.

23 Çorbacıoğlu İbrahim oğlu Halil’in büyük oğlu İbrahim 21 Nisan 1834’te askeriyeye katılmak üzere Sivas’a git miştir.

29 Kasımoğlu Asım Hasan’ın doğan oğlu Hüseyin. Doğumu: 24 Aralık 1833.

Karakaya Köyü’ne ait 1 adet Tahrir, 4 adet Nüfus ve 1 adette Temettuat Defteri Murat Alandağlı’nın eserinde yer almaktadır.

Yoklama Defterinde yer alan lakaplar kimi farklılıklara rağmen –Ki, Yoklama Defterinde yer alan Nazaroğlu Ali oğlu Halil, Murat Alandağlı’nın eserinde Nazıroğlu Ali oğlu Halil olarak yer alır- Murat Alandağlı’nın eserinde yer alan Nüfus Defterinde de yer almaktadır (47)

A’med? Tekkesi Köyü 32

3 Külekçioğlu Halil’in yanında kardeşi Mustafa’nın oğlu Mehmet. Yaşı 9. 11 Nisan 1834’te yeniden kaydedilecek.

25 Osmanşeyhoğlu Halil’in diğer oğlu Mehmet. 21 Nisan 1834’te askeriyeye katılmak üzere Sivas’a gitmiştir.

26 Osmanşeyhoğlu Osman oğlu İbiş’in doğan oğlu Osman. Doğumu: 16 Kasım 1833.

43 Çeribaşıoğlu Recep’in oğlu Osman. Yaşı 8. 1 Mayıs 1834’te yeniden kaydedilecek.

45 Kemaloğlu Abdullah’ın oğlu Ali, 16 Kasım 1833’te yine gelmiştir.

46 Büyük oğlu Abdullah’ın küçük oğlu Hasan, bu da beraber gelmiştir.

47 Diğer oğlu Osman, bu da beraber gelmiştir.

48 Diğer oğlu Satılmış, bu da beraber gelmiştir.

Küçükakviran Köyü 33

10 Karacaoğlu Resul oğlu Salih’in küçük oğlu Salih. 14 Aralık 1833’te Karahisar-ı Behramşah kazasına gitmiştir.

11 Musa oğlu Ahmet’in doğan oğlu İbrahim. Doğumu: 16 Kasım 1833.

Küçükakviran Köyü günümüzde Yıldızeli’nde bulunmamaktadır. Yıldızeli’ne bağlı Küçük Akören Köyü vardır Küçük Akören Köyü ise Yıldızeli’ne bağlı bir Köy’dür  (48)

Çukursaray Köyü 34

4 Karabacakoğlu Molla Hasan oğlu Ali’nin doğan oğlu Hüseyin. Doğumu: 12 Mart 1834.

21 Gökçeömeroğlu Abdullah’ın büyük oğlu Osman 21 Nisan 1834’te İstanbul’da asker iken eski hastalığından dolayı izin belgesiyle gelmiştir.

Çukursaray Köyü, 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530) adlı eserin 2. Cildinde ve bu eserde yer alan haritada Köy olarak yer almaktadır (49)

Çukursaray Köyü  de, günümüzde Yıldızeli’ne bağlı bir Köy’dür- (50)

14 Kasım 1833 tarihiyle 9 Mayıs 1834 tarihine kadar Gelmugad (Kilmigad) kazasının padişah emriyle, altı ayda meydana gelen ölüm, doğum, dışarıya gidip ve dışarıdan gelenlerin yoklama Defteridir.

 • Burada yer alan bilgiden de anlaşılıyor ki bu Defter, 14 Kasım 1833 tarihiyle 9 Mayıs 1834 tari hine kadar Gelmugad (Kilmigad) kazasının padişah emriyle, altı ayda meydana gelen ölüm, do ğum, dışarıya gidip ve dışarıdan gelenlerin yoklama Defteridir
 •  

Akviran-ı kebir (Büyükakviran) Köyü 1

7 Köy İhtiyar Heyetinden Ahmet’in büyük oğlu Mehmet’in doğan oğlu Hasan. Doğumu: 16 Kasım 1833.

9 Mehmet’in diğer oğlu Ömer, askeriyeye katılmak üzere 21 Nisan 1834’te Sivas’a gitmiştir.

12 Köy İmamı İbrahim’in yanında olan kardeşi Ömer’in ölümü: 24 Kasım 1833.

34 Kelyusufoğlu Mehmet’in diğer oğlu Yusuf’un doğan oğlu. Doğumu: 24 Aralık 1833.

37 Deli Osman’ın oğlu Mahmut’un doğan oğlu Osman. Doğumu: 30 Aralık 1833.

45 Haliloğlu Mehmet oğlu Ömer’in doğan oğlu Osman. Doğumu: 14 Kasım 1833.

52 İbrahimsipahioğlu İbrahim oğlu Süleyman’ın doğan oğlu Ömer. Doğumu: 16 Kasım 1833.

58 Emekli süvarilerden Ahmet oğlu Ali. 8 Kasım 1833’te hanesiyle Sivas’a gitmiştir.

59 Ali’nin büyük oğlu Süleyman’ın oğlu Mehmet, bu da beraber gitmiştir.

61 Diğer oğlu Hüseyin. Bu da beraber gitmiştir.

63 Küpelioğlu Mehmet’in büyük oğlu Osman’ın doğan oğlu Mehmet Ali. Doğumu: 14 Kasım 1833.

64 Delihaliloğlu Halil oğlu Mahmut’un üvey oğlu Mehmet. Yaşı 5. 13 Nisan 1834’te yeniden kaydedilecektir.

67 Salihağaoğlu Salih’in oğlu Mehmet. Ölümü: 14 Kasım 1833.

71 Saygıdeğer Müderrislerden Abdullah oğlu Abdülgani Efendi. Yaşı 38. Oğlu Hüseyin Nuri 13 Nisan 1834’te ha nesiyle Yozgat kasabasından gelmiştir.

 

Büyükakviran Köyü günümüzde Yıldızeli’nde bulunmamaktadır. Yıldızeli’ne bağlı Büyükakören Köyü vardır günümüzde(50). Akviran Köyü, “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)” adlı eserin 2. Cildinde mezraa olarak vardır ve Akviran Köyübu eserde bulunan haritada da vardır (51)

 

Katakoç Köyü 2

 

22 Kısacıkoğlu Mustafa oğlu Feyzullah’ın doğan oğlu Hasan. Doğumu: 20 Mart 1834.

28 Karamehmetoğlu Hasan’ın büyük oğlu Mehmet’in yeğeni Hüseyin oğlu Ali (3), oğlu Hasan Hüseyin (5) 30 Haziran 1833‘te Sivas’tan gelmiştir.

35 Molla Hasan oğlu Halil’in diğer oğlu Hüseyin, askeriyeye katılmak üzere  21 Nisan 1834’te Sivas’a gitmiştir.

41 Piliçoğlu Ali’nin oğlu Musa 16 Kasım 1833’te hanesiyle Yıldızeli Kazasına gitmiştir.

43 Memiş oğlu Deli Hasan’ın doğan oğlu Mehmet. Doğumu: 21 Nisan 1834.

 

Nallu Köyü 3

 

7 Kızılhimmetoğlu Osman’ın oğlu Abdülkadir’in doğan oğlu Ali. Doğumu: 14 Nisan 1834.

23 Himmetoğlu Ahmet’in oğlu Himmet. Yaşı 2. 24 Kasım 1833’te Emlak Kazasından gelmiştir.

 

Yıldızeli’nde Nallu Köyü tesbit edilememiştir.  Fakat günümüzde Yıldızeli’ne bağlı Nallı Köyü vardır (52)Çünkü yukarıda adı geçen “Kızılhimmetoğlu Osman’ın oğlu Abdülkadir” Murat Alandağlı’nın eserinde yer alan Nallı Köyü’ nünMiladi 10 Haziran 1831 tarihli Nüfus Defterinde kayıtlıdır (53)

 

 

Kardılı Köyü 4

 

7 Konaklıoğlu Musa oğlu, hasta Ağca’nın oğulları Hıdır, Musa ve İbrahim 30 Kasım 1833’te Emlak kazasına naklen gitmişlerdir.


Akpınar Köyü 5

 

14 Kızılhimmetoğlu Mustafa’nın oğlu Cuma. 24 Kasım 1833’te vatanına gitmiştir.

16 Kasımoğlu İbrahim’in felçli oğlu İbrahim. Bu da beraber gitmiştir.

17 Hamzaoğlu Mustafa’nın oğlu Hüseyin. Ölümü: 16 Kasım 1833.

19 Musabeyoğlu Musa’nın oğulları Mehmet ve İsmail, 24 Kasım 1833’te vatanına gitmişlerdir.

21 Ekmekçioğlu Abdullah oğlu Hasan, 24 Kasım 1833’te vatanına gitmiştir.

22 Oğlu Mehmet ve küçük oğlu Veli, bunlarda beraber gitmişlerdir.

 

Akpınar Köyü, “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)” adlı eserin 2. Cil dinde mezraa olarak vardır. Bu eserde bulunan haritada da vardır Akpınar Köyü (54)  Yoklama Defterinde adı bu lunan Hamzaoğlu Mustafa’nın oğlu Hüseyin, Murat Alandağlı’nın eserinde yer alan Akpınar Köyü Nüfus Defterin de de yer alır (55)

 

Kuyuşak Köyü 6

 

12 Hasanbeyoğlu Mehmet’in oğlu İbrahim’in oğulluğu Maksut oğlu Mehmet’in doğan oğlu Hüseyin.

Doğumu: 16 Kasım 1833.

21 Hacı Yunus oğlu Kamber’in diğer oğlu tek gözlü Beşir. Yaşı 7. 14 Kasım 1833’te Yıldızeli kazasından gelmiştir.

 

Kavakderesi Köyü 7

 

3 İlbeyli - Tamili köylü, Kademoğlu Osman oğlu İbrahim’in doğan oğlu Ali. Doğumu: 9 Mayıs 1834.

7 Delihaliloğlu Mahmut’un oğlu Mustafa, 16 Aralık 1833’te Çubuk köyüne gitmiştir.

19 Şeyhkamberoğlu Ömer oğlu Gümüş Ali’nin oğulları Ömer ve Memiş, 16 Kasım 1833’te vatanına gitmişlerdir.

22 Hallooğlu Halil oğlu Selak?’in oğulları Halil ve Osman, 14 Kasım 1833’te Yıldızeli kazasından gelmişlerdir.

 

Çavuşlu Köyü 8

 

? Mahmut oğlu Hacı Hüseyin’in diğer oğlu Mustafa, askeriyeye katılmak üzere 21 Nisan 1834’te Sivas’a gitmiştir.

27 Mahmutağaoğlu Ahmet’in oğlu A’ma (kör) Veli. Ölümü: 13 Şubat 1834.

 

Günümüzde Yıldızeli’nde Çavuşlu Köyü yoktur fakat Yıldızeli’nde Yakacık Çavuşlu Köyü vardır (56) Günümüzde Yıldızeli’ne bağlı Yakacık Çavuşlu Köyü’nün Çavuşlu Köyü olup olmadığı tesbit edilememiştir.

 

Dede Köyü 9

 

Vukuat yoktur.

 

Tan Köyü 10

 

4 Baytaroğlu Hasan’ın yanında yazılmayan kardeşi Musa’nın oğlu Ahmet.  Yaşı 14.  Yeniden deftere kaydedile cektir. 13 Şubat 1834.

6 Baytaroğlu Hasan’ın oğlu Abdullah, askeriyeye katılmak üzere 21 Nisan 1834’te Sivas’a gitmiştir.

19 Bozalioğlu Mehmet’in damadı, Musa oğlu tek gözlü İbrahim. Yaşı 22.  Yeniden deftere kaydedilecektir.

13 Nisan 1834.

 

Çubuk Köyü 11

 

5 Karaoğlanoğlu Hasan’ın büyük oğlu Mehmet’in oğlu Ömer. Ölümü: 17 Şubat 1834.

14 Hacı Ali oğlu İbrahim’in diğer oğlu Ebubekir, askeriyeye katılmak üzere  21 Nisan 1834’te Sivas’a gitmiştir.

24 Delihaliloğlu İbrahim’in doğan oğlu Mehmet. Doğumu: 1 Mayıs 1834.

28 Delihaliloğlu Mahmut’un oğlu Mustafa. Yaşı 80. 14 Kasım 1833’te Kavakderesi köyünden gelmiştir.

29 Çocukimamoğlu Mehmet Efendinin oğlu Mustafa. Yaşı 40. Yıldızeli kazasından gelmiştir.

 

Günümüzde Yıldızeli’nde Çubuk Köyü vardır (56)

 

Çobansaray Köyü 12

 

5 Kör Hüseyin oğlu İbiş, askeriyeye katılmak üzere 21 Nisan 1834’te Sivas’a gitmiştir.

15 Hanifi oğlu Hüseyin’in doğan oğlu Mustafa. Doğumu: 16 Kasım 1833.

18 İmamoğlu Veli’nin oğlu Mahmut’un küçük oğlu Veli, 23 Nisan 1834’ye hanesiyle Artıkabad kazasına gitmiştir.

22 İmamoğlu Osman oğlu Mehmet’in doğan oğlu Hasan. Doğumu: 14 Kasım 1833.

28 Bostancıoğlu köyü imamı Ahmet oğlu Ali’nin doğan oğlu Mehmet. Doğumu: 11 Nisan 1834.

35 Haliloğlu Ömer oğlu Halil’in doğan oğlu Ömer. Doğumu: 12 Ocak 1834.

 

Çobansaray Köyü, “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)” adlı e serin 2. Cildinde ve bu eserde yer alan haritada da vardır (57)

 

 

Sarıkaya Köyü 13

 

19 Kızılhüseyinoğlu Hasan’ın doğan oğlu Musa. Doğumu: 28Mart 1834.

 

Sarıkaya Köyü, “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)” adlı eserin 2. Cildinde mezraa olarak vardır ve bu eserde yer alan haritada da vardır (58) Sarıkaya Köyü’nün Yoklama Defterinde adı geçen Kızıl oğlu hüseyinoğlu Hasan’ın adı da Murat Alandağlı’nın eserinde geçmektedir.

 

Murat Alandağlı’nın eserinde şu bilgi de yer alır ayrıca:

 

“Karye-i Sarı Nam-ı meşhurı Sarıkaya…” (59)

 

Kavik Köyü 14

 

11 Tırazoğlu Osman oğlu Mehmet’in küçük oğlu Mehmet, 18 Kasım 1833‘te hanesiyle gitmiş tekrar gelmiştir.

 

Günümüzde Yıldızeli’nde Kavik Köy’ü yoktur.  Yıldızeli’ne bağlı Kevik Köyü vardır. İnternette yer alan kaynaksız bir bilgiye göre günümüzde Yıldızeli’ne bağlı olan Yaylagöze Köyü’nün eski adı “Kevik” tir (60)

 

Murat Alandağlı’nın eserinde Kevik Köyü’nün Nüfus Defteri vardır fakat Kevik Köyünün Yoklama Def terinde adı geçen Tırazoğlu Osman oğlu Mehmet’in küçük oğlu Mehmet’in adı Murat Alandağlı’nın eserin de bulunmamaktadır. (61)

 

 

Delikkaya Köyü 15

 

7 Çönçeoğlu Ahmet oğlu İlyas’ın doğan oğlu Süleyman. Doğumu: 28 Ocak 1834.

 

Günümüzde Delikkaya Köyü Yıldızeli’ne bağlıdır (62) Delikkaya Köyü’nün Temettuat ve Nüfus Defterleri Murat Alandağlı’nın eserinde bulunmaktadır fakat Delikkaya Köyü’nün Yoklama Defterinde adı geçen Çönçeoğlu Ahmet oğlu İlyas’ın doğan oğlu Süleyman’ın adıDelikkaya Köyü’nün Temettuat ve Nüfus Defterlerinde bulunmamakta dır (63) 

 

Kaman Köyü 16

 

7 Kocamışoğlu Memiş’in diğer oğlu Mustafa’nın doğan oğlu İbrahim. Doğumu: 24 Kasım 1833.

8 Bacaksızoğlu Süleyman’ın oğlu Himmet’in doğan oğlu Osman. Doğumu: 20 Kasım 1833.

11 Bıyıkoğlu merhum Emir Hüseyin’in oğlu Mehmet’in doğan oğlu İsmail. Doğumu: 16 Kasım 1833.

12 Diğer oğlu Ali’nin doğan oğlu İbrahim. Doğumu: 20 Kasım 1833.

13 Çirkinoğlu Halil oğlu Hasan’ın oğlu Mustafa. Ölümü: 22 Ocak 1834.

15 Karipoğlu Hasan’ın büyük oğlu Mehmet’in doğan oğlu Ali. Doğumu: 14 Ocak 1834. Yeniden kaydedilecek oğ lu Bektaş: 16 Kasım 1833.

20 Deli Mustafa oğlu İbrahim’in doğan oğlu Mehmet. Doğumu: 14 Ocak 1834.

21 İmirzeçavuşoğlu Salih’in oğlu Ali’nin doğan oğlu Salih. Doğumu: 28 Ocak 1834.

33 Kocamışoğlu İsmail’in diğer oğlu Hüseyin, askeriyeye katılmak üzere  21 Nisan 1834’te Sivas’a gitmiştir.

35 Cumaoğlu Osman’ın oğlu İbrahim. Yaşı 38.  Oğlu Salih (1), 14 Kasım 1833‘te hanesiyle Zile kazasından gelmiş tir.

36 İshakoğlu İshak’ın oğlu Mehmet’i oğlu Süleyman (13) 16 Kasım 1833‘te Artıkabad kazasından gelmişlerdir.

37 Cumaoğlu Osman’ın oğlu Süleyman. Yaşı 35. Oğulları Hasan (5), Ömer (3) ve Ahmet (6 aylık) 16 Kasım 1833’ te Zile kazasından gelmiştir.

38 Hıdırbeyoğlu Hıdır’ın oğlu Ali. Yaşı 30.  Oğulları Yusuf (11), Bekir (9), Hıdır (5) ve Mehmet (2) bunlarda bera ber gelmişlerdir.

39 Büyük oğlu Halil. Yaşı 13. Bu da beraber gelmiştir.

40 Kardeşi Hıdırbeyoğlu Hıdır’ın oğlu İbrahim. Yaşı 40. Oğlu Hüseyin Yaşı 12. Bu da beraber gelmiştir…”

 

Kaman Köyü, “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)” adlı eserin 2. Cildinde Kamara Köyü olarakta yer alır. Kaman Köyü bu eserde yer alan haritada da yer alır (64) Ka man Köyü’nün Yoklama Defteri’nde yer alan kişiler  Murat Alandağlı’nın eserinde de yer alır (65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA

 

 

 1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi D. CRD. d. 40182.
 2. Murat Alandağlı 15. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Sivas Yıldız Yaylası’nın Güney Eteklerinde Nüfus ve Yerleşme 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Ankara 2018 Sayfa 22, 49, 51. vd
 3. Rıza Aydın Araştırmacıları Bekleyen Bakir Bir Yöre: Elmekhttps://www.facebook.com/notes/537832779592593/
 4. Abdulhalim Durma Evliyalar Şehri Sivas Yenigün Matbaacılık Sayfa 303.
 5. Özkan Moran Emlek Ağzı Uzun Havalar Sayfa 157.
 6. Sarper Yılmaz Yıldızeli Tarihine Dair
 7. Tahir Sezen Osmanlı Yer Adları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 320.
 8. Tahir Sezen Osmanlı Yer Adları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2017 Sayfa 100.
 9. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530) Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 224.
 10. https://sozluk.gov.tr/
 11. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 12. http://lugatim.com/s/karye
 13. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530) Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 130, 224.
 14. Tahir Sezen Osmanlı Yer Adları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 471.
 15. Tahir Sezen Osmanlı Yer AdlarıDevlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara 2017 Sayfa 724.
 16. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 17. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 18. (?) işaretli yerler okunamamıştır.
 19. https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Ye%C5%9Filalan%2C_Y%C4%B1ld%C4%B1zeli.html
 20. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 198.
 21. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 117, 224.
 22. https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9F%C4%B1lkaya,_Sivas#Kaynak%C3%A7a-
 23. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530) Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 118, 128.
 24. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz-
 25. https://islamansiklopedisi.org.tr/naib
 26. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Güney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 133, 170, 201.
 27. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 28. Kemal Çiçek Abdullah Saydam Kıbrıs'tan Kafkasya'ya Osmanlı Dünyasın da Siyaset, Adalet ve RaiyyetDerya Kitabevi, 1998 Sayfa 217.
 29. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 30. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 31. https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9F%C3%A7al%C4%B1,_Y%C4%B1ld%C4%B1zeli
 32. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve Yerleşme Pir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 134, 202.
 33. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi19_pdf/2_tarih_uluslararasi/yildiz_harun.pdf
 34. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ortaklar,_Y%C4%B1ld%C4%B1zeli
 35. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz

35)A. G E.

35) A. G E.

35) A. G E.

 1. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve Yerleşme Pir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 178.
 2. https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Sar%C4%B1%C3%A7al%2C_Y%C4%B1ld%C4%B1zeli.html
 3. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Güney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara Sayfa
 4. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530) Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 129, 224
 5. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 51, 178.
 6. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 7. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530) Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 119, 224
 8. https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Yolkaya%2C_Y%C4%B1ld%C4%B1zeli.html#:~:text=%22%C3%87arkaz%22%20isminin%20de%C4%9Firmen%20ta%C5%9F%C4%B1ndan%20(,gidilesi%20g%C3%B6r%C3%BClesi%20bir%20k%C3%B6yd%C3%BCr%20Yolkaya.
 9. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 10. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 503.
 11. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 12. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 196.
 13. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 14. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530) Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 120, 224
 15. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 16. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530 Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 117, 224
 17. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 18. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 141.
 19. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530 Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 117, 224
 20. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 191.
 21. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz

http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz

 1. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 120, 224.
 2. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 129, 224.
 3. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa  200.
 4. https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Yaylag%C3%B6ze%2C_Y%C4%B1ld%C4%B1zeli.html
 5. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 129.
 6. http://www.yildizeli.gov.tr/koy-muhtarlarimiz
 7. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Gü ney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 274, 332.
 8. 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 – 1530)Devlet Arşivleri Ge nel Müdürlüğü Ankara 2006 Sayfa 124, 224.
 9. Murat Alandağlı 15. Yüzyıl'dan 19.yüzyıl'a Sivas Yıldız Yaylası'nın Güney Eteklerinde Nüfus ve YerleşmePir Sultan Abdal Vakfı Ankara 2018 Sayfa 128.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  MAHSUNİ GÜL